top of page

PREPARACIÓ PER A LES PROVES D'ACCÉS

Formació per a les proves d'accés a la universitat per majors de 25 anys (PAU)

Aquests estudis preparen les persones més grans de 25 anys per a les proves d'accés a la universitat per a aquelles persones que no tinguin el títol de Batxillerat o equivalent.

Matèries de la fase general (igual per a tots els candidats)
a. Comentari de text

b. Llengua catalana

c. Llengua castellana

d. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

 

Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a les proves per a més grans de 25 anys i les proves per a més grans de 45 anys.


Matèries de la fase específica
L'alumne ha d'escollir dues matèries relacionades amb una de les branques de coneixement, entorn de les quals s'organitzen els títols universitaris de grau.

 

Relació de branques i matèries:


Opcions d'accés                                           Matèries
A) Arts i humanitats                                    - Filosofia Geografia Història contemporània Història de l'art Literatura
B) Ciències                                                   - Biologia Física Matemàtiques Química Estadística
C) Ciències de la salut                                 - Biologia Estadística Física Matemàtiques Química
D) Ciències socials i jurídiques                  - Economia de l'empresa Estadística Geografia Història contemporània Matemàtiques
E) Enginyeria i arquitectura                       - Dibuix tècnic Economia de l'empresa Física Matemàtiques Química


Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 25 o 45 anys o que els compleixin l'any natural en què es realitza la prova.


Les persones que hi volen accedir no han de tenir superades les PAU (o equivalent), no han d'estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny o d'esports (o equivalent), ni tenir cap titulació universitària. La superació d'aquesta prova és equivalent a Batxillerat a efectes laborals, sempre i quan es disposi del títol de l'ESO.

bottom of page