top of page

CURS ESPECÍFIC PER A L'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CAM)

Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.

 

Les matèries del curs s'estructuren en tres àmbits: àmbit de la comunicació (COM), social (SOC) i cientifico-tecnològic (CTE).   La durada mínima d'aquest curs és de 600 hores.

 

Matèries obligatòries:

o Comunicació en llengua catalana i llengua castellana: 5 hores  (COM)

o Llengua catalana: 2 hores

o Llengua castellana: 2 hores

Estructures lingüístiques comunes a les dues llengües: 1 hora (s'avalua conjuntament amb llengua catalana) 

o Llengua anglesa: 3 hores (COM)

o Ciències socials i ciutadania: 3 hores (SOC)

o Tutoria i orientació: 1 hora (SOC)

o Matemàtiques: 3 hores (CTE)

o Ciències de la naturalesa: 3 hores (CTE)

 

La qualificació de cada matèria serà numèrica, entre 1 i 10.

La qualificació (entre 1 i 10) de cada àmbit serà la mitjana de les qualificacions de les matèries que el componen ponderades per les respectives hores lectives setmanals.

La nota final del curs serà la mitjana aritmètica de les qualificacions dels àmbits expressada amb 2 decimals, i serà positiva si la qualificació és de 5 punts o superior. Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits perquè se'n faci la mitjana.

 

Poden accedir les persones que no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic i que l'any en què es matriculen del curs compleixen, com a mínim, 17 anys.

 

L’import  de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament és de 190 euros i són exigibles abans de la prestació del servei.

 

1  Bonificació:

- Famílies nombroses de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50 per 100 del preu públic.

2  Exempció:

-  Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

- Les persones amb una minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.

- Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

-  Les persones víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.

 

Una vegada superat del curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà s’ha de certificar i té els efectes següents.

o    Accés directe a qualsevol cicle de grau mitjà de formació professional inicial.

o    Exempció de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l'alumnat haurà de superar).

o    Exempció de la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial.

Nota:  El curs de formació específic és presencial. No es podrà expedir el certificat d’haver superat el curs en cas de no haver assistit, almenys, al vuitanta per cent del conjunt de les hores de les activitats lectives.

bottom of page