top of page

INFORMÀTICA

Nivell inicial d'informàtica

Els ensenyaments d'informàtica tenen com objectiu facilitar l'adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S'imparteixen en quatre nivells: COMPETIC Inicial, 1, 2 i 3.


El nivell inicial d'informàtica, COMPETIC inicial, s'adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).


Recull tres de les sis competències del nivell bàsic de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC):

 1. Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu.

 2. Tractament de la informació escrita.

 3. Navegació i comunicació en el món digital.

 

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què s'inicia la formació.

Nivell usuari d'informàtica

Els diferents nivells usuari d'informàtica (COMPETIC 1, 2 i 3) van adreçats a persones que tenen uns coneixements bàsics del funcionament de l'ordinador, del tractament de textos, de l'ús del correu electrònic i de la cerca d'informació per Internet, el civisme digital, full de càlcul i tractament de la imatge i el so.

 

COMPETIC 1

Recull les tres competències del nivell bàsic de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC-Bàsic). No recollides a la formació COMPETIC INICIAL:
• Tractament de la informació numèrica.

• Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

• Cultura, participació i civisme digital.

 

COMPETIC 2

Recull les vuit competències del nivell mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC- Mitjà):

 1. Cultura, participació i civisme digital.

 2. Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu.

 3. Navegació i comunicació en el món digital.

 4. Tractament de la informació escrita.

 5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

 6. Tractament de la informació numèrica.

 7. Tractament de les dades.

 8. Presentació de continguts

 

COMPETIC 3

Recull les cinc competències del nivell avançat de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC- Avançat):

 1. Tractament de la informació escrita.

 2. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

 3. Tractament de la informació numèrica.

 4. Tractament de les dades.

 5. Presentació de continguts

 

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què s'inicia la formació.

 

Els alumnes hauran de fer un treball de síntesi, projecte en el qual l'alumnat aplica de manera pràctica les competències adquirides al realitzar el nivell.

bottom of page