top of page

FORMACIÓ BÀSICA

Cicle de Formació Instrumental (CFI) 

L'objectiu d'aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals. La superació d'aquests estudis permet l'obtenció del certificat de formació instrumental.

 

Els continguts d'aquesta formació s'organitzen en tres nivells:

 

• el primer nivell, en què l'aprenentatge se centra en l'adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l'entorn social i natural;

 

• el segon nivell, en què l'objectiu central és consolidaraquests mecanismes i els coneixements que expliquen l'entorn, i

 

• el tercer nivell, en el qual s'amplien els coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle.

 

Cada nivell inclou tres àrees de coneixement:

• llengua,

• matemàtiques i

• ciències socials i naturals.

 

La durada aproximada d'aquesta formació és de 1.100 hores. Això no obstant, segons els coneixements previs, les necessitats formatives, i els ritmes d'aprenentatge de l'alumnat, la durada pot ser més llarga o menys.

 

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

bottom of page